Mr. Avi Bernstein
Rabbi Boruch Brull
Mrs. Chaya Esther Brull
Mr. Shraga Goldenhersh
Mrs. Aviva Isbeez
Mr. Yanky Katz
Mr. Nechemia Isbee
Mr. Eli W. Schlossberg
Mr. Nechemia Weinreb